Statut

STATUT „FUNDACJI ZDROWIA ŻYCIA I WOLNOŚCI USSUAL”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Zdrowia Życia i Wolności Ussual” (nazwa skrócona
„Fundacja Ussual”), zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora Mariusza Freya
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Chrząstowską-Cygańczyk,
zastępcę notariusza Renaty Mikulewicz w Kancelarii Notarialnej w Kątach Wrocławskich przy
ulicy Wrzosowej 21, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.

1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§ 4.
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
§ 5.
1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Fundatora.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru
zatwierdzonego przez Fundatora.
§ 6.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów
Fundacji.
Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji
§ 7.
Celem Fundacji jest:
1)prowadzenie i wspieranie działalności kulturowej, naukowej, edukacyjnej i oświatowej, ze
szczególnym uwzględnieniem nauki zdrowego stylu życia i ochrony środowiska naturalnego,
w tym sadzenia i uprawy roślin, oraz tworzenia sadów społecznych.
2)organizowanie spotkań integracyjnych dzieci z domów dziecka i seniorów, w szczególności

dla osób powyżej 65 roku życia oraz aktywizacji zawodowej seniorów w szczególności po-
wyżej 65 roku życia.

3)działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności wolności
jednostki, własności prywatnej, oraz prawa do zdrowia i życia.
4)działanie mające na celu pogłębienie świadomości i wiedzy związanej z działaniem planety
Ziemi i organizmów żywych, zwłaszcza organizmu ludzkiego.
5)aktywizacja zawodowa i integracja społeczna obcokrajowców.

§ 8.
Fundacja osiąga swoje cele poprzez:
1)prowadzenie programów i badań naukowych mających dostarczyć informacji istotnych ze
względu na cel Fundacji;
2)organizowanie i finansowanie:
a)konferencji, seminariów, festiwali i zjazdów naukowych;
b)odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów;
c)konkursów na prace naukowe;
d)produkcję filmową;
e)publicznych spotkaniach przy ognisku ze śpiewem, muzyką i tańcem;
f)tworzenie sadów i ogrodów społecznych;
3)współpracę i koordynację działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie
objętym celem Fundacji;
4)gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu rozwoju bazy
badawczej;
5)udostępnianie na stronie internetowej Fundacji prac i artykułów z zakresu zdrowia i
zdrowego stylu życia oraz komentarzy dotyczących bieżących wydarzeń w sferze
gospodarczej;
6)prowadzenie akcji informacyjnych;
7)finansowanie stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji;
8) wspieranie finansowe i pozafinansowe rolników i innych osób w zakresie objętym celami
fundacji;
9)współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych
celów, w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.
§ 9.
Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa do zdrowia, życia i wolności.
§ 10.
1.Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rachunkowości. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej
pożytku publicznego wskaże Zarząd w uchwale.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 11.
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 (jednego tysiąca
złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz środki nabyte w toku
jej działania.
2.Z funduszu założycielskiego Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1000,00 zł na
osiągnięcie celów fundacji, poprzez promocję za pomocą filmów, reklam i innej promocji.
§ 12.
Środki na osiąganie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:
1)darowizn, spadków, zapisów;
2)grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;

2)odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych;
4)dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
5)dochodów ze zbiórek publicznych;
6)wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej;
7)dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego i gospodarczej Fundacji pod
warunkiem jej podjęcia w przyszłości;
8)innych źródeł dopuszczonych prawem.
§ 13.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku
publicznego.
§ 14.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących
fundacje i organizacje pożytku publicznego.
§ 15.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 16.
Zabronione jest:
1)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4)dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 17
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany „Zarządem”);
Zarząd
§ 18.
1.Zarząd składa się od 2 do 5 członków (słownie: od dwóch do pięciu), w tym Prezesa,
Wiceprezesa i Sekretarza.
2.Członek Zarządu powoływany jest na okres dwuletniej kadencji. Mandat członka Zarządu
wygasa z dniem upływu kadencji.
3.Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 19.
Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie, albo odpłatnie. Członkowie Zarządu
mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Decyzje w sprawie przyznania i
wysokości wynagrodzenia podejmuje Fundator.
§ 20.
1.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
2.Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a)śmierci;
b)rezygnacji;
c)utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
d)odwołania przez Fundatora;
e)skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
§ 21.
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością, oraz reprezentuje Fundację na
zewnątrz.
2. Do Zarządu i jego członków należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji
niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:
a) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
d) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im
regulaminów organizacyjnych;
e) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;
f) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów.
§ 22.
1.Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej,
przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
3.Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, w formie głosowania
pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy
członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
4.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Prezes zwołując posiedzenie Zarządu określa jego
czas i miejsce, oraz proponowany porządek obrad.
5.Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa
regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 23.
1.Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności
sądowych i pozasądowych Fundacji.
2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa
każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Rozdział V. Zmiana statutu
§ 24.
1. Zmian w statucie dokonać może fundator, oraz zarząd fundacji.
2. Decyzja o zmianie statutu podejmowana jest większością głosów (conajmniej 51%).
3. Ostateczna decyzja o zmianie statutu jest uzależniona od zgody fundatora.
4. Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie statutu samodzielnie większością głosów
(conajmniej 51%) wyłącznie po śmierci fundatora.

Rozdział VI. Likwidacja i połączenie Fundacji

§ 25.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym uchwała ta wymaga
zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 26.
1. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.
2. Jeśli Zarząd nie powoła likwidatora, likwidację prowadzi Prezes.

§ 27.
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a)zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b)wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od
daty zgłoszenia,
c)sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d)sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e)ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
f)przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu
wierzycieli,
g)zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z
rejestru Fundacji,
h)przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 28.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 29.
1.Fundacja może połączyć się inną organizacją o podobnych celach na warunkach
określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3. Po śmierci Fundatora jego kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.

Od dziecka jestem pasjonatem minerałów. Spełniam moje marzenia i czasem wspieram tych, którzy tego potrzebują w spełnianiu ich własnych. Odkąd pamiętam czuję powołanie bycia nauczycielem dla innych, poprzez dzielenie się ważnymi dla mnie informacjami i moją wiedzą. Jestem dla niektórych tym, kogo potrzebowałem w dzieciństwie, a kogo nie mogłem znaleźć. Czując potrzebę dzielenia się tym w co wierzę i co wiem, postanowiłem pozostawiać dla innych na mojej drodze życia znaki w postaci zdarzeń, filmów, dzieł artystycznych i słów, tak aby inni, kiedy poczują taką potrzebę mieli możliwość skorzystania z ich potencjału. Pomiędzy marzeniami takimi jak praca z minerałami, tworzeniem Ussuali i byciem nauczycielem, jest jeszcze wiele innych, które realizuję. Jednym z ważniejszych jest różnie przez wielu rozumiany rozwój Świadomości, co opisuję szerzej między innymi w filmach które tworzę i na spotkaniach, które organizuję. Jedną z ważniejszych działalności, których jestem współtwórcą razem z tymi, którzy wspierają projekt, do którego zachęcam też Ciebie, jest fundacja Ussual. Ma ona na celu trwałe zregenerowanie fundamentu społeczeństwa i wyzwolenie ukrytego potencjału w nas wszystkich. Więcej informacji o fundacji można znaleźć na mojej stronie w zakładce „Fundacja Ussual” i w filmie o fundacji. Moją lekcją, którą niosę dla siebie i dla innych, jest pokazywanie, czym jest dla mnie droga Miłości. Droga na której świeci się przykładem najbardziej jak się potrafi.

Droga do której zachęcam również Ciebie.